KAN JOUW BUSINESS

OOK WEL EEN BEETJE
DATA MAGIC GEBRUIKEN?

Voorwaarden & Privacy

Gears of business B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Adres: Schoolsticht 44, 5102 GG in Dongen. Ingeschreven bij de Kvk onder nummer 72207507.

 

Inleiding

Gears of business B.V. verwerkt in het kader van haar dienstverlening je persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van jou hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Kopie identiteitsbewijzen (indien verplicht door wet- en regelgeving)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gears of business verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN) (indien verplicht door wet- en regelgeving)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gears of business verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het leveren en optimaliseren van onze dienstverlening
 • Je te kunnen bellen of e-mailen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere marketingdoeleinden
 • Om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden als deze over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn die op basis van jouw opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software of adviseurs wiens advies wij inwinnen. Derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij zullen in geen enkel geval jouw persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, optimalisatie en gebruikersgemak. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie in de cookies opgeslagen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gears of business bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

 

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gears of business en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gearsofbusiness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je telefoonnummer te vermelden zodat wij met jou in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gears of business neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij je, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als je hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name je IP-adres.

 

Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals LinkedIn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens beschermen.

Gears of business, november 2019